fbpx

Ἐκτὸς ἀπ’ τὴν εἰρήνη…

Ἀπὸ τὸν Κατιλίνα τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, Γ’ πρᾶξι, σελ. 121.

ΚΑΤΙΛΙΝΑΣ (πρὸς τὸν ΜΑΝΛΙΟ):

Alt [] – alt huses i mit bryst –;
Ὅλα,.. τὰ πάντα μές στὰ στήθη μου φωλιάζουν,
kun ikke freden. Den er i det fjerne…
ἐκτός ἀπ’ τὴν εἰρήνη. Κείνη μακριά μου στέκει.

ερρίκος-ίψεν-κατιλίνας

Πυρετὸς τιμιότητας

Ἀπὸ τν ἀγριόπαπια τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, 3η ἔκδοσι, Ἀθήνα 2019, σελ. 134.

ΡΕΛΛΙΝΓΚ: Δέν εἶναι περισσότερο σαλεμένος ἀπ᾽ τὸν πολὺ κοσμάκη. Ἀλλὰ μιὰ ἀρρώστια σίγουρα φωλιάζει μέσα του… Ὑποφέρει ἀπὄναν ὀξὺ πυρετὸ τιμιότητας.

Περὶ μειοψηφιῶν

[Ἐξ ἐπιστολῆς τοῦ Ἴψεν πρὸς τὸν Γεώργιον Μπράντες (03/01/1882) -μεταφρασθὲν ὑπὸ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου:]

Ἡ μειοψηφία ἔχει πάντοτε τὸ δίκαιον μετ’ αὐτῆς. Προφανῶς ‘δὲν ὁμιλῶ περὶ τῆς μειοψηφίας ἀδρανῶν τινων ἀφεθέντων ὀπίσω ἕνεκα τοῦ μεγάλου κεντρῴου κόμματος, τοῦ ἐπονομαζομένου καὶ φιλελευθέρου· ἀλλ’ ἐννοῶ τὴν μειοψηφίαν τὴν προχωρήσασαν ὅπου ἡ πλειοψηφία οὐδέπω ἔχει φθάσει. Κατανοῶ ὅτι δίκαιον ἔχει ὅστις εὑρίσκεται πλησιέστερον ἐν συμφωνίᾳ μετὰ τοῦ μέλλοντος.

Περὶ «φιλελευθέρου» τύπου

[Ἐξ ἐπιστολῆς τοῦ Ἴψεν πρὸς τὸν Γεώργιον Μπράντες (03/01/1882) -μετάφρασις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου:]

Καὶ τί δύναταί τις νὰ εἴπῃ διὰ τὰ οὕτως ἀποκαλούμενα «φιλελεύθερα ἔντυπα»; Ποδηγέται οἵτινες ὁμιλοῦσι καὶ γράφουσι περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἐλευθεροφροσύνης καί, τὴν αὐτήν στιγμήν, ἐκδουλοῦνται ὑπὸ τῶν εἰκαζομένων ἀπόψεων τῶν συνδρομητῶν των! Ὅλον καὶ ἐπιρρώνεται ἡ σύλληψίς μου ὅτι οὐδέν ὑφίσταται ἠθικῶς πλέον διαφθεῖρον ἐκ τῆς ἐνασχολήσεως μετὰ τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἐντάξεως εἰς ἓν κόμμα.

Perpetuum mobile

Ἀπὸ τοὺς Μνηστῆρας τοῦ θρόνου τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2021, σελ. 116-7.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ὁ ἀχρεῖος κύων,.. εἰς τί βοηθεῖ πᾶσα αὐτοῦ λογιωσύνη, ἐφ᾽ ὅσον δέν δύναται νὰ προσθέσῃ μίαν ὥραν! Κάθηται καθημερινῶς εἰς τὸ δωμάτιόν του καὶ συναρμόζει τεχνητοὺς τροχοὺς καὶ βάρη καὶ μοχλούς· ἐθέλει νὰ ἐπιτύχῃ ἔργον τὸ ὁποῖον θὰ προχωρῇ καὶ θὰ προχωρῇ καὶ οὐδέποτε θὰ σταθμεύῃ,.. perpetuum mobile ὀνομάζει αὐτό. Διὰ τί δὲν προσφέρει κάλλιον τὴν τέχνην αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἵνα μετατρέψῃ τὴν ἀνθρωπότητα εἰς ἓν τοιοῦτο perpetuum mobile;.. (Σταματάει καὶ στοχάζεται· ἀστράπτει τὸ βλέμμα στὰ μάτια του.) Perpetuum mobile,.. δέν ἔχω ἑδραίαν γνῶσιν τῆς Λατινικῆς,.. ἀλλὰ αὐτὸ ἔχει τὴν σημασίαν πράγματος τινὸς ἱκανὸν νὰ λειτουργῇ αἰωνίως, διὰ μέσον ὅλων τῶν ἐποχῶν. Δὲν θὰ ἐδυνάμην αὐτός ἐγὼ <νὰ τὸ πράξω>;.. Αὐτὸ θὰ ἦτο πρᾶξις τελειωτική! Δηλαδὴ ὅτι κατώρθωσε τὴν μεγαλυτέραν αὐτοῦ πρᾶξιν τὴν ἐσχάτην ὥραν! Ὅτι ἔθεσε τροχούς, βάρη καὶ μοχλοὺς εἰς τὰς ψυχὰς τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ δουκός· ἔθεσε αὐτὰ οὕτως ὥστε μηδεμία δύναμις ἐπίγειος νὰ δύνηται νὰ τὰς ἀκινητοποιήσῃ· ἐὰν κατέφερον αὐτό, θὰ καθιστάμην ζῶν, ζῶν εἰς τὸ ἐμὸν ἔργον,.. καὶ ἴσως ἐπετυγχάνετο τὸ ζήτημα, καὶ οὕτως θὰ ἐκαλεῖτο ὅθεν ἀθανασία… Καταπραϋντικαί, σκέψεις ἀνανεοῦσαι, πῶς ἠρεμεῖτε τὸν γηραιὸν ἄνθρωπον;!

«Ἀεικίνητον».