Ἑλληνικὴ μετάφρασι τῶν Ο΄:
Λύχνος τοῖς ποσίν μου ὁ λόγος σου
καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου.

Λατινικὴ Vulgata:
Nun lucerna pedi meo verbum tuum
et lux semitae meae.

Δανονορβηγική:
Dit Ord er en Lygte for min Fod
og et Lys paa min Sti.

Ψαλμοὶ ΡΙΗ΄ στ. 105.

at lyse og skinne paa min Vej.

Henrik Ibsen, Kongs-Emnerne, 3. akt.

Κατὰ λέξιν μετάφρασι:
νὰ φωτίζῃς καὶ νὰ λάμπῃς στὸν δρόμο μου.

Μετάφρασι στὴν ἔκδοσι: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου (ΘΑΠ, Ἀθήνα 2021, σελ. 145):
νὰ εἶσαι λύχνος καὶ φῶς στὰ βήματά μου.

Ἰάκωβος Μπάλλα, Λύχνος, 1909.