Ὅλο τὸ ἔτος, ἐπεξειργάσθη τὴν Ἀγριόπαπια.

Francois Pompon wild duck taking flight.jpg


By CHLondon – Own work, CC BY-SA 4.0, Link