[Ἐξ ἰψενικοῦ ποιήματος Ἐν ἐκθέσει πινάκων ΙΓ΄:]

Min Barndoms Eden blev lukket og stængt,
Νεότητος ἐμῆς Ἐδὲμ ἀποκεκλεισμένη,
Og jeg stod udenfor Gjærdet;
καὶ ἵσταν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τρυφῆς·
Min Confirmationsdragt paa Væggen hængt, –
ἔνδυσις ἐν βαπτίσει, τοίχῳ κεκρεμασμένη..-
Ak, det var Ceruben med Sverdet!
ἆ, χερουβὶμ ἦν μετὰ τῆς ῥομφαίας ὀρθῆς!

[Ψηφιδωτὸν ἐκ Παλέρμου Σικελίας, μέσα ΙΒ΄ αἰῶνος: emisit Adam de paradiso Deus et posuit cherup costudem cum flameo gladio = ἐξέβαλεν Ἀδὰμ ἐκ παραδείσου Θεὸς καὶ ἔταξε χερουβὶμ μετὰ φλογίνης ῥομφαίας.]