Ἀπὸ τὸν Τάφο τοῦ πολεμιστῆ τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 36-7.

Ἡ δράση ἐκτυλίσσεται σὲ μικρὸ νησὶ κοντὰ στὶς ἀκτὲς τῆς Σικελίας, λίγο πρὶν φτάσῃ στὴ Νορβηγία ὁ Χριστιανισμός [10ος αἰῶνας -τὸ 995 ἀνηγέρθη ἡ πρώτη ἐκκλησία στὴ χώρα].

Σκηνικό: Ἀνοιχτὸ μέρος μὲ δάσος ὁλόγυρα, κοντὰ σ᾽ ἀκτή. Ἀριστερὰ στὸ βάθος, ἐρείπια ἀρχαίου ναοῦ. Στὸ κέντρο, τεράστιος τάφος πολεμιστῆ καὶ πάνω του μνημεῖο στεφανωμένο μὲ λουλούδια.

Ἀριστερά, ὁ ΡΟΝΤΕΡΙΚ κάθεται καὶ γράφει. Δεξιά, ἡ ΜΠΛΑΝΚΑ μισογερμένη στὴ θέση της.

Μπόρρεπάρκεν, Νορβηγία. Ταφικὸ μνημεῖο.