Ποῖος δέν γιγνώσκει τὴν μαγευτικὴν δύναμιν τῆς Μουσικῆς, ὅτι εἰς ἐκείνην ἐδόθη ἡ ἁρμοδιότης νὰ κόπτῃ, μετὰ τοῦ ἀλεξανδρείου φασγάνου, τὸν Γόρδιον Δεσμὸν τῆς Σκέψεως…

Ἀπὸ τὴ Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη, Πρόλογος τοῦ δραματουργοῦ