Ἀπὸ τοὺς Μνηστῆρας τοῦ θρόνου τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2021, σελ. 207.

Ἐγὼ δι᾽ ἐσέ, λοιπόν, ἐπέστρεψα εἰς μέρη τοῦ Ἄνω Κόσμου.
Πλοῖον κοινὸν δι᾽ ἐσὲ κ᾽ ἐμὲ καὶ βάρος ἴδιον ἔτι
ἡμέρας χρόνους ἔφερον ἡμᾶς διὰ τοῦ πόντου.
Φόβος καὶ νὺξ καὶ καταιγίς εἰς χωρισμόν μας μὲ ηὗρε·
ἱέραξ τὴν ψυχὴν ἐμὴν ἐκράτη μετ᾽ ὀνύχων·
ἐγὼ ἐζήτουν διὰ τελετὰς καὶ κωδωνοκρουσίας,
ἐγὼ ψαλμοὺς ἡγόραζον καὶ πόσας παρακλήσεις,
ἐγὼ ἑπτά ἐπλήρωσα, ἐδῶκαν διπλασίας·
καὶ πάλιν δέν κατέφερον τὴν Πύλην ν᾽ ἀντικρύσω.

Σαλβαδὸρ Νταλί. Τὸ φάσμα τοῦ Βερμέερ δυνάμενον νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ ὡς τραπέζιον.