Ἔργον: Κεκαυμένος: Δραματικὴ ποίησις.
Ἰδιότης: Τέλος σύζυγος ἱερέως.
Ρῆσις: Ἔνδον εἰς νύκτα. Διὰ θανάτου…

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.