Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Γηραιὸς πατὴρ τῆς Νόρμας· δρυΐδης· πρέπει νὰ τὸν ὑποδυθῇ ὁ Νορβηγὸς πολιτικὸς Γαβριὴλ Οὔελαντ (1799-1870).
Ρήση: Ἱστάμεθα ἐδῶ, εἰς τὴν ἐλευθέραν ἡμῶν τὴν χώραν,/ εἰς τὸν γηραλέον, ὤ ναί, τὸν πανάρχαιον Βορρᾶν!

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.