Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Ἱέρεια τῶν Γαλατῶν· πρέπει νὰ τὴν ὑποδυθῇ ἡ Νορβηγικὴ Κυβέρνησις.
Ρήση: Ὡς αἰδήμων κόρη ἐνάρετος,/ τὰ ἤθη συντηρῶ κατὰ λεπτῶς

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.