Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Διάδοχος τοῦ βασιλέως ἀπὸ τοὺς Μπίρκεμπάινερ (1204 † 1263).
Ρήση: Ἡ Νορβηγία ἦτο ἕνα βασίλειο, πρέπει νὰ γίνῃ ἕνας λ α ό ς.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.