Ἀπὸ τὸν Τάφο τοῦ πολεμιστῆ τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 39.

Τότε, λέγεται, τὸ λυκόφως+ θὰ φύγῃ τῶν θεῶν
μὲ τὶς ἄγριες δυνάμεις· θἄρθῃ νέα, ὡραία ζωή
.

+ Πρωτότυπο: Ragnarok (= τὸ πεπρωμένο τῶν διοικουσῶν δυνάμεων· ἀρχαιοσκανδιναυικὸ ragnaro̞k), δηλαδὴ ὁ χαμὸς ποὺ πέπρωται διὰ τοὺς θεοὺς καὶ στὰ Γερμανικὰ ἀποδίδεται ὡς Götterdämmerung (= τὸ λυκόφως τῶν θεῶν -ἴδε καὶ τὴν ὁμώνυμο βαγκνερικὴ ὄπερα), καθὼς ἐπῆλθε κάποια στιγμὴ σύγχυσι μεταξὺ τοῦ ro̞k = πεπρωμένο καὶ τοῦ røkkr = λυκόφως (παράβαλε ἔρεβος).

Γέωργιος Ράιτ. Τότε ἡ ἀποτρόπαιος μάχη ἐξεκίνησε… 1908.