Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος στρατηλάτης· πρέπει νὰ τὸν ὑποδυθῇ φιλελεύθερος Νορβηγὸς πολιτικός.
Ρήση: Politico modo, φροντίδα νὰ ἐπιδείξω…

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.