[Ἐκ τοῦ Μπράντ (= Ξίφος/Κεκαυμένος), Γ΄ πρᾶξις -μετάφρασις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου:]

Ens fædrebygd for mandens fod
Ἴσα πατρὶς δι’ ἀνδρὸς τὸ βῆμα
er, hvad for træet er dets rod; –
τοῦ δένδρου κάτωθεν ἡ ῥίζα..-
er der ej til hans gerning trang,
ἂν ἔργον κεῖθεν ἄνευ χρείας,
hans dåd er dømt, og endt hans sang.
πρᾶξις του ᾆσμα, τῆς ἀπωλείας.