Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Φεουδάρχης.
Ρήση: Ἐμεῖς ἐλάβαμε ὅρκο γιὰ τὸν κόμη, καὶ ὄχι γιὰ τὸν βασιλέα.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.