Ἔργον: Κεκαυμένος: Δραματικὴ ποίησις.
Ἰδιότης: Ζωγράφος.
Ρῆσις: Ζωή μου νέα καὶ πολύτιμος.

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.