[Ἐξ ἐπιστολῆς τοῦ Ἴψεν πρὸς τὸν Γεώργιον Μπράντες (03/01/1882) -μετάφρασις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου:]

Καὶ τί δύναταί τις νὰ εἴπῃ διὰ τὰ οὕτως ἀποκαλούμενα «φιλελεύθερα ἔντυπα»; Ποδηγέται οἵτινες ὁμιλοῦσι καὶ γράφουσι περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἐλευθεροφροσύνης καί, τὴν αὐτήν στιγμήν, ἐκδουλοῦνται ὑπὸ τῶν εἰκαζομένων ἀπόψεων τῶν συνδρομητῶν των! Ὅλον καὶ ἐπιρρώνεται ἡ σύλληψίς μου ὅτι οὐδέν ὑφίσταται ἠθικῶς πλέον διαφθεῖρον ἐκ τῆς ἐνασχολήσεως μετὰ τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἐντάξεως εἰς ἓν κόμμα.