[Ἐξ ἐπιστολῆς τοῦ Ἴψεν πρὸς τὸν Γεώργιον Μπράντες (03/01/1882) -μεταφρασθὲν ὑπὸ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου:]

Ἡ μειοψηφία ἔχει πάντοτε τὸ δίκαιον μετ’ αὐτῆς. Προφανῶς ‘δὲν ὁμιλῶ περὶ τῆς μειοψηφίας ἀδρανῶν τινων ἀφεθέντων ὀπίσω ἕνεκα τοῦ μεγάλου κεντρῴου κόμματος, τοῦ ἐπονομαζομένου καὶ φιλελευθέρου· ἀλλ’ ἐννοῶ τὴν μειοψηφίαν τὴν προχωρήσασαν ὅπου ἡ πλειοψηφία οὐδέπω ἔχει φθάσει. Κατανοῶ ὅτι δίκαιον ἔχει ὅστις εὑρίσκεται πλησιέστερον ἐν συμφωνίᾳ μετὰ τοῦ μέλλοντος.