Ἀπὸ τὸ παράρτημα μὲ τὶς σημειώσεις τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν στὴν ἔκδοση τῆς Ἀγριόπαπιας, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, 3η ἔκδ. Ἀθήνα 2019, σελ. 213.

Δέν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιτρέπεται στοὺς ἐπιστήμονες ὁ βασανισμὸς ἕως θανάτου ζῴου. Βάλτε τοὺς γιατροὺς νὰ πειραματίζωνται σὲ δημοσιογράφους καὶ πολιτικούς!..