Ἀπὸ τὴν Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ τὴν ἀγάπη τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2018, σελ. 41.

Σημείωσις τοῦ συγγραφέως: Θὰ προσέξῃ τις ὅτι οἱ κατ᾽ ἰδίαν στίχοι ἔχουσι διαφορετικήν τινα δομὴν ἐκ τῶν ὑπολοίπων. Αὐτὸ δέν ἀποτελεῖ, ἐπ᾽ οὐδενί, παράλειψιν, ἀλλὰ προσεκτικὴν παρατήρησιν: Ὡς γινώσκουσιν οἱ καλῶς πληροφορηθέντες, οἱ πολιτικοὶ ἡμῶν ὑποκριταί — καὶ ἐν καθημερινῇ των ὁμιλίᾳ — χειρίζονται ἰδιάζον λυρικὸν μέτρον, ὅταν ὁμιλῶσι κατ᾽ ἰδίαν.