Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Ἱέρεια τῶν Γαλατῶν· θὰ πρέπει νὰ ὑποδυθῇ τὸ πρόσωπον ἡ Νορβηγικὴ Ἀντιπολίτευσις ἐν τῷ Κοινοβουλίῳ.
Ρήση: Ἐγὼ ἤθελον γίνει μήτηρ.

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.