Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἐπίσκοπος τοῦ Ὄσλου (∼1150 †1225).
Ρήση: Ἡ ὑπηρεσία μου εἶνε νὰ ξυλουργῶ τὴν βασιλικὴν ἕδραν εἰς ταύτην τὴν χώραν καὶ οὐχί νὰ κάθημαι ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ νὰ κυβερνῶ λαὸν καὶ βασίλειον.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.