Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ὁπλαρχηγὸς ἀπὸ τὸ φιὸρδ τοῦ Τρόντχαϊμ.
Ρήση: Ἐγέρθητι, Σκοῦλε Μπῶρσσεν· ἐὰν εἶσαι βασιλεύς, τότε δέν δύνασαι ξαπλωτός νὰ κυβερνᾷς τὴν χώρα.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.