Ἔργον: Κεκαυμένος: Δραματικὴ ποίησις.
Ἰδιότης: Κτηματίας.
Ρῆσις: Ἀγαθά μου, λύπης τέκνον μου, ἀγαθά μου…

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.