Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἡ σύζυγος τοῦ κόμη Σκοῦλε.
Ρήση: Πρέπει νὰ λάβη δύναμη καὶ ἰσχὺν ὁ ἄνδρας μου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.