Ἐπιγραφὴ πρωτοτύπου: Brand: Et dramatisk Digt.
Εἶδος: Δραματικὴ ποίησις.
Πρώτη παράσταση: 24/03/1885 (Νέον Θέατρον Στοκχόλμης).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 1866.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1870 (εἰς Σουηδικήν).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Περὶ κωμοπόλει παρ᾽ ὁρμίσκῳ ἐπὶ τῆς δυτικῆς Νορβηγικῆς ἀκτῆς.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: τῆς συγγραφῆς τοῦ δράματος.
Σημαντικωτέρα δραματουργικὴ ὕλη: Ἁγία Γραφή.
Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα: ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, Ἡ ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ, ΠΟΛΕΜΩΝ, ΑΓΝΗ, Ὁ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Ὁ ΙΑΤΡΟΣ, Ὁ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ, Ὁ ΝΕΩΚΟΡΟΣ, Ὁ ΣΧΟΛΑΡΧΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΓΡΟΤΗΣ, ΥΙΟΣ ΑΝΗΛΙΞ ΑΥΤΟΥ, ΕΤΕΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ, ΓΥΝΗ, ΕΤΕΡΑ ΓΥΝΗ, ΓΡΑΦΕΥΣ, ΙΕΡΕΙΣ καὶ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΛΗΘΗ: ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ καὶ ΠΑΙΔΕΣ, ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΕΝ ΕΡΗΜΙΑΙΣ, ΑΟΡΑΤΟΣ ΧΟΡΟΣ, ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ.
Ἔκτασις: Πεντάπρακτον.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ διαμαρτυρόμενος ἐπισκοπικὸς ἱερεὺς ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ ἐπιτάσσει τῷ ποιμνίῳ ἐν κωμοπόλει τὴν δεινὴν καὶ θυσιαστικὴν ἐντολὴν Οὐδὲν ἢ ἅπαν, ἧς πρῶτος αὐτὸς μανθάνει τὴν σκληρὰν ἐφαρμογὴν ἐν αὐτοῦ βίῳ καὶ οἰκογενείᾳ…

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.