Ἀπὸ τὸν σχολιασμὸ γιὰ τὴν Ἀγριόπαπια τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, 3η ἔκδ., Ἀθήνα 2019, σελ. 165, ὑπ. 134.

ΓΚΡΕΓΚΕΡΣ: Ἂν ὅμως ἐσύ θυσίαζες γιὰ χάρη του τὴν ἀγριόπαπια;
ΧΕΝΤΒΙΓΚ: Τὴν ἀγριόπαπια;!
ΓΚΡΕΓΚΕΡΣ: Ἂν τοῦ ᾽δινες ὡς θυσία ἀπὸ μόνη σου τὸ καλύτερο
-ὅ,τι ἔχεις καὶ ξέρεις γιὰ καλύτερο στὸν κόσμο;

Ὑποσημείωση: Γένεσις Α΄ 22,2 [ὄνειρο τοῦ Ἀβραάμ]: Λαβὲ τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, τὸν Ἰσαάκ, καὶ πορεύθητι εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς ὁλοκάρπωσιν ἐφ᾽ ἓν τῶν ὀρέων, ὧν ἄν σοι εἴπω. Ἂν κ᾽ ἔχουν γραφῆ πολλά γιὰ τὴν ἐπίδραση τοῦ Κίρκεγκωρ στὸν Ἴψεν, μιὰ τελειωτικὴ ἀπάντηση εἶναι δύσκολη. Ἐδῶ, ὅμως, ἐντοπίζεται παραλληλία μὲ τὸν Φόβο καὶ τρόμο (Frygt og Bæven, 1843), ὅπου ὁ φιλόσοφος προσπαθεῖ νὰ αἰσθανθῇ τὴν ὑπαρξιακὴ ἀγωνία τοῦ Ἀβραάμ, ὅταν ὁ Θεὸς θέλησε νὰ τὸν δοκιμάσῃ μὲ τὴ θυσία τοῦ γιοῦ του. Ὁ ΓΙΑΛΜΑΡ τοποθετεῖται στὴν καρδιὰ τῆς ΧΕΝΤΒΙΓΚ τόσο ψηλὰ ὅσο τὸ θεῖο. Πρὸς χάριν αὐτῆς τῆς ὑπέρμετρης ἀγάπης πρέπει νὰ θυσιάσῃ ὅ,τι πολυτιμώτερο. Κατὰ τὸν φανατισμὸ τοῦ ΓΚΡΕΓΚΕΡΣ, ἡ ὑπέρτατη ἀγάπη ἀπαιτεῖ ὑπέρτατες θυσίες.

Φραγκίσκος ντὲ Ρόσσι. Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ.