Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἐκ Βραβάνδης, ἰατρός.
Ρήση: Κ’ ἐγὼ ἂν ἦτο νὰ φύγω αὐτὴν ταύτην τὴν ὥρα, καθὼς σεῖς, δέν θὰ ἐδυνάμην νὰ προσθέσω τρεῖς ἡμέρας ζωῆς

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.