Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Φεουδάρχης († 1228).
Ρήση: Παρακάλεσε τὸν ἅγιο Ὄλαφ νὰ φανῇ τὸ δίκαιο.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.