Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἐκ τῆς αὐλῆς τοῦ Χῶκον († 1221).
Ρήση: Ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.